Tegevusalad

Hoonete hooldus ja haldus

Kaiu piirkonnas on seitse hoonet kaheteistkümne hallatava asutusega. Juuru piirkonnas on seitse hoonet üheksa hallatava asutusega. Raikküla piirkonnas on kuus hoonet kaheksa hallatava asutusega. Raplas on Rapla Külalistemaja pidamine, ukrainlaste majutusmaja pidamine ja Kodilas koolimaja koos pargiga.
Juuru katlamaja kaudu korraldab Rapla Varahaldus Juuru kooli, Juuru Rahvamaja, Lasteaia "Sinilill" ja Juuru hooldekodu kütmist ning kooli sooja veega varustamist. Igas piirkonnas töötab üks majandustöötaja, kes kõike seda hooldab.

Haljasalade ja kalmistute hooldus ning haldus

Rapla linnas on hooldatavaid haljasalasid 11,9 ha ja Juurus 14 ha, samuti on suured alad Kodilas. Mõned väiksemad alad on ka Raikküla, Kabala ja Kaiu piirkonnas. Heakorrameister hooldab valla parke ja teeb poode hoolduslõikust.
Rapla Varahalduse hallata on Juuru kalmistud. Vajadusel saab kontakti võtta kalmistukorraldajaga.
Leeni Lepikult telefon 56932404


Läbi Rapla Varahalduse korraldatakse üldkasulikku tööd Rapla vallas.

Meie töötajad

Töötajate hulgas on mitmeid ameteid – kolm administraatorit, neli majandustöötajat, heakorrameister, kalmistukorraldaja, viis puhastusteenindajat  ja üks osalise tööajaga perenaine. Töötajad on jagunenud piirkondade kaupa, igas piirkonnas – Juuru, Kaiu, Kodila, Raikküla, Rapla – igas 1-3 töötajat.

Väljavõte põhimäärusest
Asutuse tegevusalad tulenevad tema tegevuse eesmärgist ning nendeks on:
1) vallalt asutusele üle antud vara (edaspidi vallavara) valdamise ja kasutamise korraldamine;
2) vallalt asutusele antud vara rendile andmine;
3) oma pädevusse kuuluvates küsimustes dokumentatsiooni koostamine ning valla õigusaktide projektide ettevalmistamine;
4) oma pädevuse piirides rahvusvahelises koostöös osalemine;
5) teiste ülesannete täitmine, mis tulenevad õigusaktidest või eelnevalt märgitud tegevusalade täitmise iseloomust või täitmise käigust.
Asutus võib osutada tasulisi teenuseid tegevusaladega seotud valdkondades. Teenuste hinnad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.